fbpx

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego JoannaManicka.pl i i subdomenach oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisach produktów. Sprzedającym jest Joanna Manicka ul. Mokra 41, 71-495 Szczecin, NIP 8512813242, REGON 321462172, wpisaną do rejestru przedsiębiorców zwany także „Sprzedawcą” 

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać: pod numerem telefonu +48 607111476 korzystając z adresu poczty elektronicznej: makeup@joannamanicka.pl

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

8. Sklep Internetowy Sklep Joanna Manicka – serwis internetowy dostępny pod adresem www.joannamanicka.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

9. Strona – Sprzedawca i Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.joannamanicka.pl

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy Joanna Manicka prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie Joanna Manicka są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Zakup biletu na szkolenie stacjonarne (event) jest równoznaczny ze zgodą na podpisanie przed jego rozpoczęciem oświadczenia dotyczącego zasad uczestnictwa w szkoleniu. 

5. Joanna Manicka zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia ze względów organizacyjnych. 

§ 3 Składanie i realizacja zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych https://sklep.joannamanicka.pl/ są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.

5. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury  korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. Kupujący otrzymuje faktury w formie elektronicznej w postaci pliku PDF jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia. Wystarczy zaznaczyć pole „Chcę otrzymać fakturę”, a następnie uzupełnić niezbędne dane.

8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

12. Kupujący może zakupić produkt w przedsprzedaży, co oznacza, iż nie jest on jeszcze fizycznie wydany, jest w procesie tworzenia, co może opóźnić jego wysyłkę/ dostawę lub aktywację. O planowanej dacie wydania/ publikacji / udostępnienia produktu, Kupujący jest każdorazowo informowany w opisie kupowanego produktu, pod hasłem „planowana data publikacji”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest w terminie 14 dni roboczych bądź zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) wybranymi przez niego w momencie dokonywania zakupu, określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

5. Joanna Manicka nie bierze odpowiedzialności za wysyłki realizowane pod adres błędnie podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Każdorazowo w takim przypadku Joanna Manicka ma prawo do roszczenia rekompensaty finansowej za nieskutecznie doręczoną (zwróconą do placówki Joanna Manicka) paczkę, jak również Joanna Manicka nie jest zobligowane do żadnej formy rekompensaty wobec Klienta w przypadku niedostarczenia przesyłki z winy Klienta. Joanna Manicka może nadać ponownie przesyłkę po opłaceniu kosztu zwrotu paczki oraz kosztu jej ponownej wysyłki do Klienta.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (faktura).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24, Blik lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty, od kuriera bądź w wyznaczonym punkcie odbioru, należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

3. W przypadku, gdy Towar zostanie prawidłowo nadany przez Joanna Manicka, dostarczony przez przewoźnika, o czym będzie świadczyć status doręczenia przesyłki do Klienta w internetowym systemie monitorowania paczek, a Klient zwróci się do Joanna Manicka, iż zamówionego towaru nie otrzymał, Joanna Manicka nie jest zobligowane żadnej do formy rekompensaty wobec Klienta.

§ 7 Szkolenia

1. Zasady ogólne Joanna Manicka zastrzega, że vouchery, które mogą zostać anulowane, podlegać wymianie na inny produkt, zwrotowi lub przepisaniu na inną osobę lub kolejny termin tego samego szkolenia, to vouchery pełnopłatne. Vouchery zdobyte, wygrane, kupione w promocji lub otrzymane jako bonus w pakietach promocyjnych, nie mogą być zwrócone, wymienione czy przepisane na inną osobę lub kolejny termin tego samego szkolenia. Jednocześnie Joanna Manicka zastrzega, że bilety zdobyte, wygrane, kupione w promocji lub otrzymane jako bonus w pakietach promocyjnych, nie mogą być wymienione na gotówkę bądź inny produkt.

2. Anulowanie szkolenia: Anulowanie szkolenia po jego zakupie możliwe jest wyłącznie na zasadach opisanych poniżej: – bezpłatne anulowanie szkolenie oraz zwrot pełnej, wpłaconej kwoty możliwe jest na 14 dni od momentu zakupu, – w przypadku anulowania szkolenia na później niż 14 dni od momentu zakupu Klient powinien się liczyć z możliwością poniesienia kosztów anulowania, – szkolenia podlegające anulowaniu to wyłącznie szkolenia pełnopłatne, – anulowanie dopuszczalne jest wyłącznie drogą elektroniczną na adres makeup@joannamanicka.pl, – Dział Obsługi Klienta anuluje szkolenie i wyjaśni, na jakich zasadach zostaną zwrócone wpłacone pieniądze oraz z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu. Rozliczenie kwoty z tytułu anulowania szkolenia nastąpi indywidualnie po rozliczeniu kosztów poniesionych przez Joanna Manicka.

3. Przepisanie biletu na inną osobę: W przypadku zakupu biletu na szkolenie Klient ma prawo do przepisania biletu na szkolenie na inną osobę, z uwzględnieniem następujących punktów: – w przypadku przepisania biletu nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Joanna Manicka zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej 60 PLN. – w przypadku przepisania biletu na inną osobę po upływie 14 dni do szkolenia, Joanna Manicka zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej 100 PLN. – w przypadku chęci przepisania biletu na inną osobę w dniu szkolenia – Joanna Manicka zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej 150 PLN. – w przypadku nie przepisania biletu na inną osobę i/lub niestawienia się na szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia zakupiony bilet przepada, a wszelkie kwestie związane z ewentualnym przeniesieniem biletu wymagają uzgodnienia z Joanna Manicka.

4. Zmiana terminu szkolenia przez Klienta / Przepisanie biletu na inny termin szkolenia:  W przypadku zakupu biletu na szkolenie Klient ma prawo do przeniesienia biletu na szkolenie na kolejną edycję tego samego szkolenia za zgodą Joanna Manicka, z uwzględnieniem następujących punktów: – w przypadku przeniesienia biletu nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Joanna Manicka zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej 60 PLN. – w przypadku przeniesienia biletu kolejną edycję tego samego szkolenia po upływie 14 dni do szkolenia, Joanna Manicka zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej 100 PLN. – w przypadku niestawienia się na szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia zakupiony bilet przepada, a wszelkie kwestie związane z ewentualnym przeniesieniem biletu wymagają uzgodnienia z Joanna Manicka. 

5. Terminarz szkoleń: – Bieżący terminarz szkoleń dostępny jest na stronie: 

– Joanna Manicka zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń ze względów logistycznych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Joanna Manicka nie jest zobowiązane do zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów, przenoszenia biletu na kolejną edycję bądź do innej formy rekompensaty wobec Klienta.

§ 8 Doradztwo online

1. Klient w ramach współpracy z Joanna Manicka może zakupić usługi doradztwa biznesowego.

2. Formy doradztwa dostępne w ramach usług Joanna Manicka to konsultacja online z Joanna Manicka.

3. Ceny doradztwa ustalane podane są na stronie.

4. Czas realizacji konsultacji mailowej / online – 30 dni od momentu opłacenia.

5. W przypadku niespełniania przez klienta terminu wskazanego w pkt.4  par.8, konsultację uważa się za odbytą i zostają wyczerpane wszelkie formy rekompensaty wobec klienta.

7. Rezerwacja terminu możliwa jest wyłącznie po pełnej przedpłacie konsultacji online.

8. Usługa doradztwa biznesowego zostaje uruchomiona w momencie otrzymania płatności od klienta

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Klient indywidualny (konsument w myśl obowiązującego ustawodawstwa), który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. W przypadku zamówienia usługi szkoleniowej lub doradztwa online przez klienta instytucjonalnego (nie konsumenta w myśl obowiązującego ustawodawstwa) o charakterze ciągłym na dłuższy okres czasu (miesiąc lub więcej), przyjmuje się procedurę płatności z góry za cały okres trwania usługi z uwagi na konieczność przygotowania indywidualnej oferty oraz przygotowań szkoleniowych. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi jest dokonanie pełnej płatności za zamówioną usługę przed rozpoczęciem jej realizacji. W przypadku odstąpienia klienta od świadczenia usługi, Joanna Manicka zastrzega sobie prawo do potrącenia i zatrzymania peła szkoleniowe ) w wysokości minimum 60 % całości ceny usługi lub większej w zależności od włożonej pracy w realizację usługi. Wysokość ewentualnego zwrotu kosztów usługi jest integralnym działaniem ocenianym przez Joanna Manicka, wynikającym z podjętych własnych działań przy realizacji danej usługi. Klient zostanie poinformowany o wysokości zwrotu w terminie 7 dni po złożeniu dyspozycji o odstąpieniu od świadczenia usługi szkoleniowej. Klient instytucjonalny może odstąpić od świadczenia usługi do czasu upływu ¼ okresu realizacji całości zamówionej usługi.

4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

5. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają m.in.: świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy.

6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.

7. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

8. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 4 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta w formie plików PFD na wskazany adres e-mail. Klient powinien odesłać maila zwrotnego z zawartym skanem podpisanej faktury korygującej bądź maila zawierającego treść „potwierdzam treść oraz otrzymanie faktur korygującej”. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 10 Procedura reklamacji

1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia zauważenia niezgodności produktu z opisem (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami). Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni. 

2. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

§ 11 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Wszelkie kwestie związane z bazami danych oraz ochroną danych osobowych regulowane są szczegółowym opisem w Polityce Prywatności. Dostępne do przeczytania: 

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Data opublikowania regulaminu 03 marca 2021 r.